KIDEM TAZMİNATI FAİZİ / EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2004/11393 K. 2004/26806 T. 8.12.2004

KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Gecikme Süresi Bir Yıldan Fazla Olması Halinde Gecikme Faizinin Birer Yıllık Dönemler Halinde Hesaplanması Gereği – En Yüksek Mevduat Faizi Oranının Tespiti )

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ( Bilirkişi Hesaplamasında Nazara Alınan Faizin Bankalarca Uygulanan En Yüksek Faiz Olup Olmadığının Belirtilmesi Gereği ) 1475/m. 14

ÖZET : Gecikme süresi bir yıldan fazla olduğundan Dairemizin uygulaması gereğince her bir yıllık dönem için en yüksek mevduat faiz oranının tespit edildikten sonra birer yıllık dönemler halinde faiz alacağının hesaplanması gerekir. DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile izin ücreti faiz alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Mahkemece anılan bilirkişi raporunda davacının kıdem tazminatı gecikme faizi, fesih tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için aynı oran üzerinden hesaplanmıştır. Ancak gecikme süresi bir yıldan fazla olduğundan Dairemizin uygulaması gereğince her bir yıllık dönem için en yüksek mevduat faiz oranının tespit edildikten sonra birer yıllık dönemler halinde faiz alacağının hesaplanması gerekir. Yapılacak hesaplama sonucunda davalı yararına oluşan usuli kazanılmış hak dikkate alınarak faiz alacağı hüküm altına alınmalıdır. Bilirkişi hesaplamasında nazara aldığı mevduat faizinin bankalarca uygulanan en yüksek faiz olup olmadığı da belirlenmemiştir. Bu hususta uygulamacı bankalardan sorulmalı alınan cevaba ve yukarıdaki esaslara göre kıdem tazminatı gecikme faizi hesaplanması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


Konu İle İlgili Benzer Sorular:
Yazan: