VELAYET HAKKI / ÇOCUK KAÇIRMA / VELAYET DAVASI

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/17627 K. 2007/12722 T. 27.9.2007

VELAYET HAKKI ( İhlal Edilerek Çocuk Baba Tarafından Türkiye’de Haksız Olarak Alıkonulduğu – Davacı Annenin Bulunduğu Ülke Makamına Başvuru Anında Çocuğun Haksız Olarak Alıkonulmasından İtibaren Bir Yıldan Az Bir Süre Bulunduğundan Çocuğun İadesi Talebinin Kabulü Gerektiği )

ÇOCUK KAÇIRMA ( Çocuğun Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülkeye İade Edilebilmesi İçin Mutad Meskenin Olduğu Ülke Makamlarından Alınmış Velayete veya Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Bir Kararın Bulunması veya Varsa Bu Kararın Çocuğun Haksız Alıkonulduğu Ülkece Tanınması ve Tenfizi Gerekmediği )

ÇOCUKLARIN İADESİ ( Çocuk Baba Tarafından Türkiye’de Haksız Olarak Alıkonulduğu – Davacı Annenin Bulunduğu Ülke Makamına Başvuru Anında Çocuğun Haksız Olarak Alıkonulmasından İtibaren Bir Yıldan Az Bir Süre Bulunduğundan Çocuğun İadesi Talebinin Kabulü Gerektiği )

4721/m.323 ÖZET : Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilebilmesi için mutad meskenin olduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurulmasına ilişkin bir kararın bulunması veya varsa bu kararın çocuğun haksız alıkonulduğu ülkece tanınması ve tenfizi gerekmemektedir.

Bu sözleşmenin amacı, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bir ülkeden diğer ülkeye götürülmesi veya alıkonulması halinde çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini sağlamaktır. Sözleşmenin uygulanması çocuk onaltı yaşına geldiğinde sona erer.

Olayda, annenin velayet hakkı ihlal edilerek, çocuk baba tarafından Türkiye’de haksız olarak alıkonulmaktadır. Davacı annenin bulunduğu ülke makamına başvuru anında çocuğun haksız olarak alıkonulmasından itibaren bir yıldan az bir süre bulunduğundan çocuğun iadesi talebinin kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre 1980 tarihli Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi, 16 ( onaltı ) yaşın altında bulunan çocuklar için uygulanır. Sözleşmenin uygulanması çocuk onaltı yaşına geldiğinde sona erer. ( Söz. m. 4 ) Bu sözleşme gereğince, mutad meskenine iadesi istenilen çocuklardan S., 25.05.1990 doğumlu olup, dava tarihinde onaltı yaşın içindedir. Bu çocuk, sözleşmenin uygulama alanından çıkmıştır. Mahkemece verilen red kararı, bu çocuk yönünden sonucu itibarıyla doğrudur. Bu çocukla ilgili temyiz itirazları yersizdir.

2- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesine göre haksız olarak bir akit devlet ülkesinden diğerine götürülen veya haksız olarak diğer akit devlet ülkesinde alıkonulan çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilebilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış, velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına bir kararın varlığı gerekmediği gibi, böyle bir kararın mevcut olması durumunda, bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya haksız alıkonulduğu Devlette tanınması ve tenfiz edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır. Sözleşme, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bir ülkeden diğer ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda korunması amacına yönelik olup, çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini sağlama amacıyla akdedilmiştir. Çocuklardan F. 20.01.2001 doğumludur. Annenin velayet hakkı ihlal edilerek, bu çocuğun baba tarafından Türkiye’de haksız olarak alıkonulduğu dosyadaki delillerden anlaşılmaktadır. Davacı annenin bulunduğu ülke makamına başvuru anında çocuğun haksız olarak alıkonulmasından itibaren bir yıldan az bir süre bulunmaktadır. ( Söz. m. 12/1 ) Çocuğun iadesi talebinin reddedilmesini gerektiren şartlar bulunmamaktadır. O halde, bu çocuk yönünden davanın kabulü gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), hükmün diğer çocuk S. yönünden yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ( ONANMASINA ), 27.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Konu İle İlgili Benzer Sorular:
Yazan: